จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างประเภทอินดีเทอร์มิเนท

2. มีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบและมีความรับผิดชอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้าง

2. วิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้าง

อินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีสมการสามโมเมนต์ การเปลี่ยนรูปสอดคล้องและความชัน-การโก่ง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน วิธีการเขียนแบบ

สถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคาร

สาธารณะ

2. สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบ แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบ

สุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยละเอียดรอบคอบในการประกอบการอาชีพช่างเขียนแบบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน กระบวนการ

วิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคาร

พาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

2. เขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์

หรืออาคารสาธารณะ

3. สืบเสาะหาความรู้เพิ่มเติม และใช้เหตุผล มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม

ทางอินเตอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบ

สถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคาร-ชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

2. นำหลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการ เป็นผู้ประกอบการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

2. ประยุกต์ใช้หลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

3. วางแผน ดาเนินงานตามกระบวนการวิธีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การกองเก็บวัสดุ การสร้างอาคารชั่วคราว การทานั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ หรืออาคารสาธารณะ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง

2. สามารถคำนวณ แรงโมเมนต์เซนทรอยด์จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย รัศมีไจเรชั่นความเค้น ความเครียดและโมดูลัสยืดหยุ่น

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง

2. คำนวณ แรงโมเมนต์เซนทรอยด์จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย รัศมีไจเรชั่นความเค้น ความเครียดและโมดูลัสยืดหยุ่น

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลศาสตร์โครงสร้าง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานฟิสิกส์เบื้องต้น การสมดุลของแรง แรง โมเมนต์ การหาเซนทรอยด์ จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของความเฉื่อย รัศมีไจเรชั่น ความเค้น ความเครียด และโมดูลัสยืดหยุ่น


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาขนาดแรง โมเมนต์บนระนาบโดยใช้วิธีกราฟิคและคำนวณ

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ แผนภาพวัตถุอิสระ โมเมนต์ความเฉื่อย หลักการวิเคราะห์โครงสร้างแรงเสียดทานและวิธีการงานเสมือน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจปัญหา สาเหตุ และป้องกันการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

2. สามารถอธิบายปัญหา สาเหตุ และป้องกันการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ทางานด้วยความประณีต รอบคอบ และตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับปัญหา และสาเหตุการวิบัติอาคาร

2. อธิบายวิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการวิบัติอาคาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างอาคาร แนวทางการป้องกัน โครงสร้างอาคาร หรือส่วนประกอบที่วิบัติ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

2. สามารถออกแบบคานพื้นบันไดเสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ออกแบบ คาน พื้น เสาและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักที่กระทำต่อชิ้นส่วนของโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบคานพื้นบันได เสาและฐานรากโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน วิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

2. สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบ แบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยละเอียดรอบคอบในการประกอบการอาชีพช่างเขียนแบบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ การใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

2. เขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์ หรืออาคารสาธารณะ

3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานในสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต หรือผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพช่างก่อสร้าง

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล การไหลในท่อ

การไหลในทางน้ำเปิด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ำ

2. สามารถวิเคราะห์แรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตที่กระทำต่อพื้นผิว

3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการชลศาสตร์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล

การไหลในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ำ

2. วิเคราะห์แรงดันของของไหลในสภาวะของไหลสถิตที่กระทำต่อพื้นผิว

3. สืบเสาะความรู้และมีความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับชลศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้าง

และรักษาสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของของไหล ของไหลสถิต ของไหลเคลื่อนที่ ชนิดของการไหล การไหล

ในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด พลังงานการไหล วัฏจักรของน้ำ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจ ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก ชนิดของฐานรองรับ

2. สามารถคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงข้อหมุน

3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างของอาคาร ชนิดของแรง น้ำหนัก  

ชนิดของฐานรองรับ

2. คำนวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด แรงภายในชิ้นส่วนของโครงถัก

3. เขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของคาน

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างอาคาร ชนิดของแรง สมดุลของแรง 

น้ำหนัก ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงข้อ

หมุน