จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างอาคารงานฐานรากคาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

          2. สามารถนำหลักการเทคนิค และวิธีการก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

          3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการก่อสร้างอาคารงานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

          2. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดย ใช้อินเตอร์เน็ท

          3. วิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง งานโครงสร้างไม้ โลหะ คอนกรีต การนำไปใช้เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคาและโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. เข้าใจ ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก ชนิดของฐานรองรับ

         2. สามารถคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงข้อหมุน

         3. มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สมรรถนะรายวิชา

         1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างของอาคาร ชนิดของแรง น้าหนักชนิดของฐานรองรับ

         2. คำนวณหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด แรงภายในชิ้นส่วนของโครงถัก

         3. เขียนไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของคาน

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้า หนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างอาคาร ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงข้อหมุน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

        1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การกองเก็บวัสดุการสร้างอาคารชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ 

        2. นำหลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การกองเก็บวัสดุการสร้างอาคารชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อโครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์หรืออาคาร สาธารณะไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

        3. ประยุกต์ใชห้ ลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการ เป็ นผู้ประกอบการ ดว้ยความละเอียดรอบคอบ โดยคา นึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒั นธรรม และสิ่งแวดลอ้ม

สมรรถนะรายวิชา

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกบั หลกัการ การเตรียมพ้ืนที่ เครื่องมือ วสั ดุอุปกรณ์การกองเก็บวสั ดุการสร้าง อาคารชวั่ คราว นงั่ ร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใตด้ิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ 

        2. ประยกุต์ใช้หลักการ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การกองเก็บวัสดุการสร้างอาคารชั่วคราว นั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ หรืออาคารสาธารณะ 

        3. วางแผน ดำเนินงานตามกระบวนการวิธีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรืออาคารสาธารณะ โดยคำนึงถึง ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับ การเตรียมพื้นที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์การกองเก็บวัสดุการสร้างอาคารชั่วคราว การทำนั่งร้าน แบบหล่อ โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างเหนือดิน เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ หรืออาคารสาธารณะ

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

        1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน  เทคนิค   วิธีการก่อสร้างอาคาร  การใช้วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 

        2. สามารถปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร วงกบ  ประตู - หน้าต่าง  การติดบานประตู – หน้าต่าง และอุปกรณ์ บันได  ผนัง  ฝ้าเพดาน  งาน  ตกแต่งพื้นไม้ และวัสดุส าเร็จรูปประเภท  ต่าง ๆ ของอาคาร บา้นพกัอาศยั 

       3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล     

สมรรถนะรายวชิา 

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน  เทคนิค   วิธีการก่อสร้างอาคาร  การใช้วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 

        2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 

        3. ประกอบ ติดตั้ง วงกบ  บานประตู - หน้าต่างและอุปกรณ์ บันได  ผนัง  ฝ้าเพดาน  ตกแต่งพื้นไม้  และวัสดุสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย 

คำอธิบายรายวชิา  

        ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร  ขั้นตอน  เทคนิค   วิธีการติดตั้งวงกบ  ประตู หน้าต่าง การติดบานประตู - หน้าต่างและอุปกรณ์ บันได  ผนัง  ฝ้าเพดาน  งานตกแต่งพื้นไม้ และวัสดุสำเร็จรูป ประเภทต่าง ๆ ของอาคารบ้านพักอาศัย 

จุดประสงค์รายวิชา 

        1. เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการ อ่านแบบ เขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง  แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล   

        2. สามารถเขียนแบบโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล  และรายการประกอบ แบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย 

        3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความประณีตเรียบร้อย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา  มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวิชา  

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย 

        2. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

        3. เขียนแบบ แปลนโครงสร้าง แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล   

คำอธิบายรายวิชา  

        ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ อ่านแบบ  เขียนแบบ แบบขยายโครงสร้าง ขั้นตอน และวิธีการเขียนแบบ  แบบขยายโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบสุขาภิบาล  และรายการประกอบแบบก่อสร้างของอาคารพักอาศัย 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

        1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล 

        2. เข้าใจหลักการ การรื้อถอน การทำลาย การใช้เครื่องมือเครื่องจักร และยานพาหนะ การเคลื่อนย้าย เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

        3. เข้าใจหลักการ การจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน 

        4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี 

สมรรถนะรายวิชา 

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล 

        2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การรื้อถอน การทำลาย การใช้เครื่องมือเครื่องจักร และยานพาหนะ การเคลื่อนย้าย เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ 

        3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน 

คำอธิบายรายวิชา  

        ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ การรื้อถอน การทำลาย การใชเ้ครื่องมือเครื่องจกัร และยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การจัดอาชีวอนามยัในการทำงาน 

 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้ 

        1. มีความเข้าใจการวัดระยะด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ การปรับแก้ระยะ การสำรวจด้วยเข็มทิศ การเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำแผนที่การใช้กล้องวัดมุมเบื้องต้น การวางแนว การวางผัง การทำวงรอบ และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสำรวจ 

        2. สามารถเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำแผนที่การใช้กล้องวัดมุมเบื้องต้น การวางแนว การวางผัง การทำวงรอบ และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสำรวจ 

        3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีวินัย ความละเอียดรอบคอบ ความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

        1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำรวจเบื้องต้นและการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการสำรวจ 

        2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสำรวจ 

        3. ปฏิบัติงานสำรวจตามขั้นตอน 

คำอธิบายรายวิชา 

        ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสำรวจเบื้องต้น การวัดระยะด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ  การปรับแก้ระยะ การสำรวจด้วยเข็มทิศ การเก็บรายละเอียดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำแผนที่ การใช้ กล้องวัดมุมเบื้องต้น การวางแนว การวางผังอาคารขนาดเล็ก  หลักการทำวงรอบเบื้องต้น และการบำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ในงานสำรวจ 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

          1. เข้าใจหลักการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 

          2. สามารถในการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 

          3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทา งานมีความประณีตเรียบร้อย มีความซื่อสตัย์รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

สมรรถนะรายวิชา 

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพกัอาศยัดว้ยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 

          2. เตรียมความพร้อมของ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

          3. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพกัอาศยั ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

          4. เขียนแบบ แปลน ฐานราก คาน โครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์ 

คำอธิบายรายวิชา 

          ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ วิธีการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรม เขียนแบบคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. สามารถในการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานมีความประณีตเรียบร้อยมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการขั้นตอนการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. เตรียมความพร้อมของวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3. เขียนรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรมผังบริเวณก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร

4. เขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการวิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรมอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์