จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. สามารถในการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานมีความประณีตเรียบร้อยมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบตรงต่อเวลา

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. เตรียมความพร้อมของวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร

4. เขียนแบบแปลนฐานรากคานโครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการวิธีการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์