จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. สามารถในการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานมีความประณีตเรียบร้อยมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบตรงต่อเวลา

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

2. เตรียมความพร้อมของวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

3. เขียนรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร

4. เขียนแบบแปลนฐานรากคานโครงสร้างหลังคาด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการวิธีการเขียนแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยด้วยโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจหลักการ ขั้นตอน เทคนิค วิธีการก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร

2.       สามารถปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร วางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง และมุงหลังคาอาคาร บ้านพักอาศัย

3.       ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4.       มีกิจนิสัยในการทางานอย่างมีระเบียบวินัย ความประณีต ความรอบคอบ ความปลอดภัย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการ วิธีการก่อสร้างอาคาร

2.       เตรียมความพร้อมของร่างกาย เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร

3.       ปฏิบัติงาน งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้างอาคาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร ขั้นตอน เทคนิค วิธีการก่อสร้างอาคาร การเลือกใช้ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การทา งานวางผัง งานฐานราก งานโครงสร้าง และมุงหลังคา อาคารบ้านพักอาศัย


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

จุดประสงค์รายวิชา

1)  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเขียนแบบ และดูแลรักษาเครื่องมือ

อุปกรณ์ในการเขียนแบบ

2)  มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รูปร่าง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ

3)  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความประณีตเรียบร้อย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1)  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบ และดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

2)  เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ

3)  เขียนแบบขยายส่วนประกอบอาคารอย่างง่าย

 

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเส้นลักษณะต่าง ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ใน การเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยาย

ส่วนประกอบอาคารอย่างง่าย


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการทางานการลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้การไสการตัด

การเจาะการเพลาะและการประกอบชิ้นงานไม้ได้ถูกต้องปลอดภัย

2. สามารถลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้ไสตัดเจาะเพลาะประกอบชิ้นงานไม้ได้

ถูกต้องปลอดภัย

3. มีกิจนิสัยในการทางานมีวินัยมีความคิดสร้างสรรค์รักษาสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการลับปรับแต่งและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเครื่องไสตัดเจาะเพลาะ

ในงานไม้และประกอบชิ้นไม้

2. ลับปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องมืองานไม้

3. วัดและร่างแบบไสตัดเจาะเพลาะชิ้นงานด้วยเครื่องมืองานไม้

4. ประกอบชิ้นงานตามรูปแบบต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้งานวัดและร่างแบบลงบน

ชิ้นงานไสเจาะเพลาะตัดประกอบและตกแต่งชิ้นงาน


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างอาคาร

งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

          2. สามารถนำหลักการเทคนิค และวิธีการก่อสร้างอาคาร คุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์

มาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย

          3. มีเจตคติ มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเก็บรักษา และวิธีการก่อสร้าง

อาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

2.       สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างอาคารโดยใช้อินเตอร์เน็ท

3.       วิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างตามหลักการ เทคนิค และวิธีการก่อสร้าง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้าง งานโครงสร้างไม้ โลหะ คอนกรีต การนำไปใช้

เทคนิควิธีการก่อสร้างอาคาร งานฐานราก คาน เสา บันได พื้น หลังคาและโครงหลังคาของอาคารพักอาศัย

                  

 

 

 


จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

2. ประกอบโครงสร้างผนังผลิตและติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมประมาณการหาปริมาณวัสดุ

ค่าแรงค่าดาเนินการกาไรและสรุปราคา

3. มีเจตคติมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

2. เตรียมความพร้อมของร่างกายวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอะลูมิเนียม

3. คำนวณหาปริมาณวัสดุค่าแรงค่าดาเนินการกาไรและสรุปราคา

4. ประกอบโครงสร้างผนังผลิตและติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ปฏิบัติเกี่ยวกับการลับปรับแต่งบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้งานวัดและร่างแบบลงบน

ชิ้นงานไสเจาะเพลาะตัดประกอบและตกแต่งชิ้นงาน

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดการประกอบ

โครงสร้างผนังผลิตและติดตั้งบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมประมาณการหาปริมาณวัสดุของโครงสร้าง

บานประตูหน้าต่างและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมค่าแรงค่าดาเนินการกาไรและสรุปราคา


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการงานสี เทคนิคการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในงานสี

2. สามารถเตรี ยมเครื่องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ พื้นผิวชิ้นงาน และปฏิบัติงานทาสี  พ่นสี  เคลือบผิว ย้อมสี

ประกอบและรื้อถอนนั่งร้าน

3. มีความรับผิดชอบ ในการเลือกวัสดุ อุปกรณ์โดยไม่ส่งผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยว กับงานสี เทคนิคการใช้ เครื่องมือ-อุปกรณ์ วัสดุ การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในงานสี

2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย พื้นผิวชิ้นงาน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานสี

3. ทาสี  พ่นสี  เคลือบผิว ย้อมสี ประกอบ และรื้อถอนนั่งร้าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยว กับหลักการ   ขั้นตอน  วิธีการใช้ เครื่องมือ  การบำรุงรักษา และความปลอดภัย

ในงานสี  การเตรียมวัสดุและพื้นผิวชิ้นงานในงานทาสี พ่นสี โดยใช้ สีพลาสติก  สีน้ำมัน สีย้อม น้ำมันเคลือบผิว

และตกแต่งผิว งานประกอบและรื้อถอนนั่งร้าน