จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน

2.  สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือกลตาม

      มาตรฐาน

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึง

    คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบเครื่องมือกล แบบสั่งงานการผลิต หลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น

2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องมือกลตามมาตรฐาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานงาน เขียนแบบเครื่องมือกล แบบสั่งงานการผลิต หลักการ สเก็ตซ์อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นส่วนเครื่องมือกล แบบสั่งงานการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องมือกลตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ