จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครียดและสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ
          2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ   ตรวจสอบและตรวจพินิจชิ้นส่วนโครงสร้างและเครื่องจักรกล
          3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหามีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าของวัสดุ
 
สมรรถนะรายวิชา
          1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของความเค้นความเครียดและสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุ
          2.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณความแข็งแรงของชิ้นส่วนเนื่องจากอุณหภูมิ  การต่อกันโดยใช้แนวเชื่อมและหมุดย้ำ
          3.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคำนวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ก  คานรับแรงและโมเมนต์ดัด
 
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของวัสดุ  กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก  มอดูลัสความยืดหยุ่น  ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  ความเค้นในวัสดุซึ่งต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดย้ำ  ความเค้นในภาชนะความดัน  การบิดของเพลา  ทฤษฎีของคาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน  การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่  พื้นฐานการรวมความเค้น  การประยุกต์ความรู้ในงานอาชีพ