ศึกษาและปฏิป้ติเกี่ยวกับหลักการทางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชี้นงาน 2 มิติ และชี้นงาน 3 มิติ ด้วยคำสั่งสร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การรับ- ส่งไฟล์'ชี้นงาน (Import-Export File)  ร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ 3 มิติ ด้วยคำสั่งตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคำสั่งตามลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจำลองการทางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อจัดทำเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงานหรือการโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตาม ลักษณะงานอาชีพ สืบค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต Cloud Storage จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับงานอาชีพ


              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ  การติดตั้งโปรแกรม  การใช้โปรแกรมเขียนรูปชิ้นส่วนเครื่องกลสามมิติ  แสดงขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วน  แบบสั่งงาน  ภาพฉายมุมที่ ภาพฉายมุมที่ ภาพตัดเต็ม  ภาพตัดครึ่ง  ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset  Section)  ภาพตัดเฉพาะส่วน (Broken  Out Section) ภาพตัดหมุน (Revolve  Section)  ภาพตัดย่อส่วนความยาว  ภาพช่วย (Auxiliary  View)  ภาพขยายเฉพาะส่วน  (Detial View)  การกำหนดขนาด (Dimension)  พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม  สัญลักษณ์ผิวงาน กำหนดสัญลักษณ์ GD&T ตารางรายการแบบ (List of part) ภาพประกอบสามมิติ  ภาพถอดประกอบชิ้นส่วนสามมิติ (Explode  view) พิมพ์แบบสั่งงาน  ปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน