จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์แบบ และวางแผนการผลิตชิ้นส่วนตามแบบ

2. วิเคราะห์และผลิตชิ้นส่วน ตรวจสอบ ประกอบ แก้ไขชิ้นส่วนเครื่องมือกลตามมาตรฐาน สรุปและเขียนรายงานการทำงาน

3. มีกิจนิสัยในการทำงานเป็นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงาน

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิต

2. ผลิตชิ้นส่วนประกอบเป็นชุดเครื่องมือกลตามแผนงานที่กําหนด

3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง ปรับแต่ง แก้ไข

4. จัดทำคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิตโดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มในการผลิตชิ้นส่วนประกอบเป็นชุดเครื่องมือกลตามแผนงานที่กำหนด วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง ปรับแต่ง แก้ไข จัดทำคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา สรุปเขียนรายงานนำเสนอผลงาน      

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. ข้าใจหลักการใช้เครื่องมือกลในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล

2. ปฏิบัติการผลิตและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องมือกลได้ตามมาตรฐาน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยโดย

ตระหนักถึงคุณภาพงาน

 

สมรรถนะรายวิชา    

1แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณ การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกล

พื้นฐานตามคู่มือ

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง กัด ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้นตามแบบสั่งงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การจำแนกชนิด  ส่วนประกอบ  หลักการทำงาน  การบำรุงรักษาและ

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน  การคำนวณค่า  ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน  องค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  งานลับคมตัด  งานกลึง  งานกัด  งานไส  งานเจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย               

 


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น

          2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรียมชิ้นงาน         งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที

     3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทำงาน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

 

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น

2.      เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ

3.      เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเชื่อมแก๊สและเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าในตำแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่อย่างง่าย การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น


จุดประสงค์รายวิชา

1.      เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ ชนิด หน้าที่ และการเลือกใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

2.      เพื่อให้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการบำรุงรักษา

3.      เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

 

มาตรฐานรายวิชา

1.      เข้าใจหลักการทำงานระบบส่งกำลัง ชนิด และหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

2.      เลือกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามมาตรฐาน กำหนดขั้นตอนถอดประกอบ สลักเกลียว ลิ่ม เพลา ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน ล้อสายพาน

3.      กำหนดพิกัดการสวมประกอบตามระบบพิกัดงานสวม

 

 คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนที่ใช้ส่งกำลัง ระบบงานสวม ชนิด รูปแบบ ลักษณะการใช้งานของโบลต์และนัต เพลา ลิ่ม ตลับลูกปืน เฟือง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คับปลิ้ง เบรก การถอดประกอบและการบำรุงรักษา

 


จุดประสงค์รายวิช
    1. เข้าใจหลักการทำงานเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี การควบคุม บำรุงรักษาเครื่องมือกลและอุปกรณ์
    2. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุมบนเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting tools) ทดลองงานกัด งานกลึง กับเครื่องมือกลซีเอ็นซี
    3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต กำหนดขั้นตอนการทำงาน
    2. เตรียมวัสดุ เลือกใช้เครื่องมือตัด กำหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน จับยึดชิ้นงาน ปรับตั้งเครื่องมือตัด (Set-Up Tool)
    3. กัดและกลึงชิ้นส่วนด้วยคำสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฏจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องกัดและเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ลำดับขั้นตอนการทำงาน เตรียมวัสดุ เลือกใช้เครื่องมือตัด กำหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน การจับยึดชิ้นงาน การปรับตั้งเครื่องมือตัด (Set-Up Tool) การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece ) การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งานกัดและงานกลึง ด้วยคำสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด เครื่องกลึงซีเอ็นซี ใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          ๑. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ควบคุมเครื่องมือกลซีเอ็นซี

          ๒. เขียนโปรแกรมงานกัด  งานกลึง และจำลองการทำงานของโปรแกรม (Simulation)

          ๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ  มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย โดย

ตระหนักถึงคุณภาพงาน

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี

2.       วางแผนงานและลำดับขั้นตอน เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง

3.       ปฏิบัติงานกัดด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง  เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ

คำสั่งวัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด

4.       ปฏิบัติงานกลึงด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง  โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ

คำสั่งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face  คำสั่งวัฏจักรอื่น  ตรวจสอบและแก้ ไขโปรแกรมงานกลึง

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องมือกลซีเอ็นซี วางแผนงานและลำดับขั้นตอน การเขียนโปรแกรมเอ็นซี  งานกัดและงานกลึง เลือกใช้เครื่องมือตัด ชดเชยรัศมีเครื่องมือตัด กำหนดศูนย์งาน  การเขียนโปรแกรมเอ็นซีและจำลองการทำงานของโปรแกรม (Simulation)  ปฏิบัติงานกัดด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program)  และคำสั่งวัฏจักร Mirror  Scaling Datum Shift Drilling Tapping Boring Slot and Pocket  ตรวจสอบและแก้ ไขโปรแกรมงานกัด   ปฏิบัติงานกลึงด้วยคำสั่งการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง  เส้นโค้ง  โปรแกรมย่อย (Sub Program)  และคำสั่งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face  คำสั่งวัฏจักร (Cycle) Turning Facing Pattern  Repeating  Contour  Finishing Threading Drilling  Grooving Part-off ตรวจสอบและแก้ ไขโปรแกรมงานกลึง