จุดประสงค์ทั่วไป  (สำหรับครู)

          ๑. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคำนวณแรงในโครงสร้างรายวิชาและชิ้นส่วนเครื่องกล

๒. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่วนเครื่องกล  หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวกับ

สถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ

๓. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรู้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา  มีความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา     

          ศึกษาเกี่ยวกับ  วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วยเกี่ยวกับ ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย และความเสียดทาน การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ