จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพื่อการประมาณราคา

2. แยกแบบงาน จำแนกขั้นตอนการผลิต คำนวณเวลาการผลิต ประมาณราคา

3. มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานอย่างเป็นระบบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ

2. คำนวณเวลางานการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน วัสดุคงคลัง

3. ประมาณราคาการผลิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ การคำนวณเวลางานการผลิต

การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร ขาดทุน วัสดุคงคลัง การทำเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

๑.  เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการ ชนิด หน้าที่ และการเลือกใช้งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

          ๒.  เพื่อให้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และการบำรุงรักษา

          ๓.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา    

          ๑.  เข้าใจหลักการทำงานระบบส่งกำลัง ชนิด และหน้าที่ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

๒.  เลือกชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามมาตรฐานกำหนดขั้นตอนถอดประกอบ สลักเกลียว ลิ่ม เพลา ตลับลูกปืนเฟือง สายพาน ล้อสายพาน

          ๓.  กำหนดพิกัดการสวมประกอบตามระบบพิกัดงานสวม

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนที่ใช้ส่งกำลัง ระบบงานสวม ชนิด รูปแบบ ลักษณะการใช้งานของโบลต์และนัต เพลา ลิ่ม ตลับลูกปืน เฟือง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คับปลิ้ง เบรก การถอดประกอบและการบำรุงรักษา


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล

2. สามารถคำนวณและออกแบบเครื่องจักรกล

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความล้า การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดยํ้าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง และสกรูส่งกำลัง การทำโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล