หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตให้ความรู้ความสามารถทางด้านการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี  และสามารถปฏิบัติวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้เป็นอย่างดีโดยสามารถนำเอาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมและทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ยังเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน สถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ

27-4105-2404 เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5)
                         (Electrical and Electronic Drawing)

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสและทางกลตามมาตรฐานสากล
  2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และเขียนแบบ
  3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และทางกลตามมาตรฐานสากล อ่านแบบเขียนแบบในลักษณะของ บล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติก ไดอะแกรม (Schematic Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Singleline Diagram)  วายริง ไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) สามารถเขียนแบบและอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและเขียนแบบงานวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) เขียนแบบระบบควบคุมของไหล (ลมและไฟฟ้า)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และ เขียนแบบ

การเรียนรู้ของนักศึกษา
    ส่วนประกอบเค้าโครงและสัญลักษณ์ทั้งอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎีของการไฟฟ้า ใช้การระบุองค์ประกอบรวมถึงแผนงานบล็อกการเดินสายและตรรกะ และดำเนินการสร้างไดอะแกรมและทำแผนผังร่างแบบอิสระด้วยมือ สร้างแผนผังและแผนภาพตรรกะจากภาพร่างทางวิศวกรรมตามแนวทางการออกแบบที่ดี
    ระบุส่วนประกอบที่ใช้ในไดอะแกรมแผนผังและตรรกะและการอ้างอิงอ้างอิง
    กำหนดหมายเลขลำดับของส่วนประกอบและค่าส่วนประกอบให้กับสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
    วางจุดเชื่อมต่อในตำแหน่งที่เหมาะสมบนไดอะแกรมอิเล็กทรอนิกส์
    สร้างภาพวาดไฟฟ้า / เครื่องกล
    ภาพวาดออโธกราฟฟิคขนาดสอดคล้องกับ ASME (ASME Y14.5-199X) และ ISO
    สร้างรายการชิ้นส่วนสำหรับชุดประกอบอิเล็กทรอนิกส์
    สร้างภาพวาดของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
    แสดงให้เห็นถึงทัศนคติและคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมาะสมของพนักงานในสภาพแวดล้อมของสำนักงานวิศวกรรม
    การตั้งค่าการสร้างมิติตัวอักษรและการพิมพ์ออร์โทกราฟและภาพวาด CAD แบบสามมิติ นักเรียนจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจหรือความสามารถในพื้นที่ต่อไปนี้: CAD environment-toolbars, F2, escape, command line, ช่วยวาดรูป Setup, Limit, Unit, Layer, Grid, Snap, Ortho, ใหม่, open, save, save เช่นรายการคำสั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต้นแบบ, ระยะทาง, ID, การวาดบรรทัดคำสั่ง, วงกลม, อาร์ค, pline, วงรี, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, osnaps, detext, ฟักรูปหลายเหลี่ยม, การแก้ไขคำสั่งตัด, คัดลอก, ย้าย, ลบ, หมุน, ขยาย, ชดเชย fillet, chamfer, scale, คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลง, แถบเครื่องมือวัดขนาด, กล่องโต้ตอบสไตล์มิติ (พื้นฐานของรูปแบบ, คำอธิบายประกอบและรูปทรงเรขาคณิต), ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบการพิมพ์


27-4000-2102  วิจัยเพื่องานอาชีพ (Research for Careers)    3 (3-0-6)

สมรรถนะรายวิชา

            1. อธิบายระเบียบวิธีวิจัย

            2. สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

            3. เขียนและนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยของตนเอง

            4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของระดับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล เครื่องมือ การออกแบบการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงทดลอง การนำเสนอและรายงานผลการวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27-4105-2401  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  (Electric  Circuit   Analysis )        3 (2-2-5)

สมรรถนะรายวิชา

            1.  แสดงความรู้ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

            2.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

            3.  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าในการทดลองโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์สภาวะชั่วขณะเนื่องจากไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ การทดลองโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์    รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับผลตอบสนองในสภาวะคงตัวและอุปกรณ์ในวงจร ความถี่เชิงซ้อน เฟสเซอร์ การตอบสนองความถี่รีโซแนนซ์ วงจรข่ายงานสองทาง อนุกรมฟูเรียร์สำหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า เพาเวอร์ และเพาเวอร์แฟกเตอร์ การประยุกต์ใช้ในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส การทดลองโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์


27-4105-240 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Circuit  Design)  3 (0-9-0)

สมรรถนะรายวิชา

          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวงจรขยาย การออกแบบวงจรผลิตความถี่ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์จำลองผล

          2.  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองผล

          3.  ประยุกต์ใช้งานการออกแบบวงจร

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติ  การออกแบบวงจรขยาย การออกแบบวงจรขยายหลายภาค ตัวขยายผลต่างและตัวขยายกำลัง การออกแบบฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรผลิตความถี่ วงจรกรองความถี่ วงจรแหล่งจ่ายไฟ วงจรทางดิจิตอล การนำไปใช้งานในวงจรเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น อิเล็กทรอนิกส์กำลัง การทดสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองผลและการประยุกต์ใช้งาน