ปรัชญา

 มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับ เทคโนโลยีด้านไฟฟ้าสามารถจัดการและควบคุมการท างานมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและ กิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคมชุมชนและสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 


สมรรถนะรายวิชา

1.    เลือกใช้พลังงานทดแทน

2.    ประเมินศักยภาพ จุดคุ้มทุนและตัดสินใจลงทุนด้านพลังงานแต่ละรูปแบบ

3.    ดำเนินการด้านพลังงานตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆทางพลังงาน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวะมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ ความต้องการพลังงานในบ้านพักอาศัย  โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการขนส่ง นโยบายด้านพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับอุปสงค์และอุปทานพลังงานในประเทศ เศรษฐศาสตร์ด้านพลังงาน การประเมินจุดคุ้มทุนและการลงทุนด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านพลังงาน กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ด้านพลังงาน