จุดประสงค์รายวิชา

              1.  มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล

              2.  มีทักษะกระบวนการคิด และนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูลประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้                                          

             3.  มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ อัตราส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล

   มาตรฐานรายวิชา

                1. ดำเนินการและประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในวิชาชีพ        

               2. ดำเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ       

                3. สำรวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย

                4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนด

                5. วิเคราะห์ตำแหน่งข้อมูล และการวัดการกระจายข้อมูลจากข้อมูลที่กำหนด

                6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

              

  คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน ความรเบื้องต้นทางสถิติการจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดตำแหน่งข้อมูล การวัดการกระจายข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล