จุดประสงค์รายวิชา

      1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

      2. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ตอพวง และการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

      3. เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์

      4. เพื่อให้มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรก

มาตรฐานรายวิชา

      1.  แสดงความรู้เกี่ยวกบการทํางานของคอมพิวเตอร์ัและระบบปฏิบัติการ

      2.   ติดตั้งใช้คําสังระบบปฏิบัติการ่และโปรแกรมอรรถประโยชน์ได้ถูกต้องตามข้อกาหนดํ

      3.   ใช้อุปกรณ์ต่อพวง่ และบํารุงรักษาอุปกรณ์ตาหนดํมข้อก

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่ และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตังระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรม อรรถประโยชน์ การตรวจและกาจัดไวรัสํ การสํารองและป้นความเสียหายของข้อมูลัองก การก้คืน ข้อมูล การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์