จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
            1.  มีความเข้าใจ ความปลอดภัย มาตรฐาน
            2. ใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ในงานประกอบตู้จ่ายไฟหลัก
            3. ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก ระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำ
            4. บริการ ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา
            5. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา
            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน
            2. ออกแบบและประกอบ ตู้จ่ายไฟหลัก
            3. ติดตั้งระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ
            4. ตรวจซ่อม แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน

คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรฐาน การใช้เครื่องมือ ออกแบบ ติดตั้งและประกอบ
ตู้จ่ายไฟหลัก (MDB) บัสบาร์และบริภัณฑ์  ติดตั้งระบบสายดิน  ล่อฟ้าแรงต่ำ ตรวจซ่อมแก้ไข บำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน