จุดประสงค์รายวิชา

            1. เข้าใจกฎและทฤษฏีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

            2. มีทักษะในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

            3. มีทักษะในการประกอบวงจร การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

            4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงความถูก

               ต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

            1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

            2. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า การอ่านค่าตัวต้านทาน การต่อวงจรตัวต้านทาน และเซลล์ไฟฟ้า แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม การคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า วงจรบริตจ์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรน ทฤษฏีของเทวินินและนอร์ตัน โนดโวลเดจ ทฤษฏีการวางซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและควาต้านทานตามทฤษฏีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง