ศึกษาและปฏิบัติหลักการท างานของเครื่องกลการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลเครื่องมือถอด ประกอบเครื่องมือวดัขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนตเ์บ้ืองตน้ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลและ เครื่องยนตเ์บ้ืองตน้วดัขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนตเ์บ้ืองตน