หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการการพัฒนาโปรแกรม

 1. แบบทดอสบก่อนเรียนหน่วยการเรียนที่ 1
 2. ภาษาคอพิวเตอร์
 3. กระบวนการเขียนโปรแกรม
 4. ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)
 5. องค์ประกอบของโปรแกรม
 6. แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม
 7. ใบงาน
 8. แบบทอสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนที่ 1

หน่วยที่ 2 การใช้งาน Visal Basic.Net

 1. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนที่ 1
 2. แนะนำโปรแกรม Visal Basic.Net
 3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Visal Basic.Net
 4. การสร้างงานด้วยโปรแกรม Visal Basic.Net
 5. การเขียนโปรแกรมบน Visal Basic.Net
 6. การบันทึกและการโปรแกรมโครงงานโปรแกรม
 7. การสร้างไฟล์ประมวลผล
 8. การปรับแต่งหน้าต่าง Editor ของ Visal Basic.Net
 9. ใบงาน
 10. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนที่ 1