จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป   สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์  มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 
 
สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
2. แสดงบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี  การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่  การจัดทำงบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน