จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.       เข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

2.       มีทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุม ทดสอบระบบการทำงาน ประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์กับงานอื่นๆ

3.       เข้าใจการใช้งานกลุ่มคำสั่งต่างๆ ของภาษาเครื่อง

4.       มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

5.       มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้และปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

สมรรถนะรายวิชา    

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

2.       เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

3.       เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

4.       เชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ การใช้งานกลุ่มคำสั่งต่างๆ ของภาษาเครื่อง การต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความคำ การต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอินพุต-เอาท์พุต การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก โครงสร้างและหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดี ควบคุมมอเตอร์ อ่านค่าอนาล็อกและดิจิตอล แสดงผลแบบตัวเลข อ่านค่าจากอุปกรณ์เซนเซอร์และการกำเนิดเสียง เป็นต้น