จุดประสงค์การเรียนรู้

อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะของบุคคล

   สมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย l ได้

 - ระบุภาพได้ตรงตามความหมายของคำและประโยคที่ฟัง

 ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลได้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการสื่อสาร

2.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี