ศึกษาและปฏิบัติ  การกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ใช้ในการรับ-ส่ง วิทยุทั่วไป หลักการรับส่งวิทยุ AM,   FM,    FM Stereo Multiplex,   SSB หลักการทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ AM FM เช่น จูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC AGC AFT DETECTOR และวงจร Stereo Multiplex การประกอบทดสอบและปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง