จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกลักษณะและยกตัวอย่างของคำอักษรนำได้อย่างถูกต้อง

  2. จำแนกหรือบอกได้ว่าคำใดเป็นคำอักษรนำบ้าง

  3. สรุปเรื่องอักษรนำ (ห นำ และ อ นำ ย) ได้อย่างเข้าใจ

  4. ทำแบบฝึกหัด เรื่อง อักษรนำได้อย่างถูกต้อง