จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. อธิบายความหมายและความสำคัญของการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องได้ (K)

     2. สนใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล (A)

     3. แสดงทักษะในการสื่อสารเพื่ออธิบายความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลต่อบุคคลอื่น ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (P)

สมรรถนะรายวิชา

 1.ความสามารถในการคิด

     -ทักษะการคิดวิเคราะห์
     -ทักษะการคิดสร้างสรรค์

2.ความสามารถในการแก้ปัญหา

3.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
     -กระบวนการวางแผนการทำงาน