1.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

       การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย ต้องฝึกอ่านให้ถูกต้องเหมาะสม

2.ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        2.1    ตัวชี้วัด

                     ท 1.1    ม.1/1       อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

        2.2    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

            -   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วแบบบรรยายได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

3      สาระการเรียนรู้

       3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง

            Ÿ  การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

                 -   บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย

       3.2    สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

            (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4      สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

        4.1    ความสามารถในการสื่อสาร

        4.2    ความสามารถในการคิด

                1)  ทักษะการตั้งเกณฑ์

                2)  ทักษะการประเมิน