มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์

และสิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

1) ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป์

2) ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์

3) ประเภทของงานทัศนศิลป์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1 ความสามารถในการสื่อสาร

2 ความสามารถในการคิด