ศึกษาเกี่ยวกับการปฎิบัติงานบัญชีเบื้องต้น 1 ตามมาตรฐานแม่บทการบัญชี