จุดประสงค์รายวิชา
1 เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2 สามารถดำเนินการเบื้องต้นในการควบคมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทำงาน
3 สามารถปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 มีจิตสำนึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการ ควบคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานอาชีพ
2 วางแผนการดำเนินการเบื้องตันในการควบคม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน
3 วางแผนปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5 ปฐมพยาบาลเบื้องตันตามหลักการและกระบวนการ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามั้ยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิด
จากากรทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

           1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน)

           2.  มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สำหรับกิจการบริษัทจำกัด  และบริษัทจำกัด  (มหาชน)

           3.  มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเป็นระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีความอดทน  รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 

มาตรฐานรายวิชา

           1.  เข้าใจหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริษัทจำกัด  และบริษัทจำกัด (มหาชน)

           2.  บันทึกรายการบัญชีของกิจการบริษัทจำกัด  และบริษัทจำกัด  (มหาชน)

           3.  จัดทำรายงานทางการเงินของกิจการบริษัทจำกัด  และบริษัทจำกัด (มหาชน)

           4.  ชำระบัญชีของกิจการบริษัทจำกัด  และบริษัทจำกัด  (มหาชน)

 
คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด  และบริษัทจำกัด  (มหาชน)  พอสังเขป  การจำหน่ายหุ้นทุน  และการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนในราคาตามมูลค่า  สูงกว่ามูลค่า  และจำหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทจำกัด  (มหาชน)  ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  การริบหุ้น  การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัดตามกฎหมาย  การจัดสรรกำไร  สำรองตามกฎหมาย  และสำรองอื่น ๆ  การเพิ่มทุน  และการลดทุนของบริษัทจำกัด  การเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทจำกัด  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีขายหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด  (มหาชน)