คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้ในการสื่อสารด้านวัจนภาษา  และอวัจนภาษาในชีวิตประจำวัน  ภาษา- ต่างประเทศที่นำมาใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  สำนวน   โวหาร  และภาพลักษณ์ (ภาพพจน์)
ในการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยคำสำนวนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานที่
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ  การตีความ  การตีบท  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์  
การสร้างงานเขียนเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ