จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
                1.  เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคอมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
                     สารสนเทศ  การสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
                2.  สามารถสืบค้น  จัดเก็บ  ค้นคืน  ส่งผ่าน  จัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นำเสนอและสื่อสาร
                     ข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรม 
                     สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
                3.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
                1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบค้น  จัดดำเนินการและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
                     ในงานอาชีพ  โดยใช้คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
                     สารสนเทศ  และโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
                2.  ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
                     เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
                3.  จัดเก็บ  สืบค้น  ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
                4.  นำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ   ค้นคืน  ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ  การประยุกต์ใช้โปรกแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ