จุดประสงครายวิชา

          1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

          2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

          3. มิเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัยขยัน ประหยัด อดทนและสามารถทํางานรวมกัน

คําอธิบายรายวิชา

          ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ