1. จุดประสงค์รายวิชา

2. สมรรถนะรายวิชา

3.คำอธิบายรายวิชา