โครงการสอน

วิชากฎหมายธุรกิจ

ตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.. 2557

รหัส 3200 – 9001

 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.      มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

2.      มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ

3.      มีทักษะในการว่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา

4.      มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

มาตรฐานรายวิชา

1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ

2.      ร่างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระสำคัญของสัญญา

3.      จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกบกฎหมายตามหลักการ

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ เอกเทศสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ฝากทรัพย์ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทนนายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การจัดตั้ง การดำเนินงาน ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติล้มละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน