จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

1. เข้าใจ พื้นฐานของรูปสัญญาณแบบต่างๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟ้า

2. เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และสวิตชิง

3.  มีทักษะในการประกอบ และ ทดสอบวงจรพัลส์และสวิตชิง

4.  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้งานวงจรพัลส์และสวิตชิง

2.  ประกอบเกี่ยวกับการทำงานของวงจรพัลส์และสวิตชิง 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรลดรูปสัญญาณ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรนชิเอเตอร์อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์แคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ สวิตต์ทริกเกอร์ มัลติไวเบอร์เตอร์ ฟลิปฟลอบแบบต่างๆ การกำเนิดสัญญาณ การซิงโครไนซ์และไดอะแกรมเวลา ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆ ในงานพัลส์และสวิตชิง