2104-2122 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                             2 (4)

Electrical Appliances Service and Repair

จุดประสงค์รายวิชา

                      1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

                     2. เพื่อให้มีความสามารถในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

                     3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

มาตรฐานรายวิชา

                    1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

                    2. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

                    3. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ

                   4. ตรวจซ่อมเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็ก

คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรเครื่องกลไฟฟ้า และงานบริการไฟฟ้าอื่นๆ