จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้

    1.จุดประสงค์ทั่วไป/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา ศูนย์บริการรถยนต์

1.2 มาตรฐานจุดเน้นและแนวทางปฏิบัติในการเรียนวิชา  ศูนย์บริการรถยนต์

1.3  แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา  ศูนย์บริการรถยนต์

          1.4  มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่อาจารย์สามารถ