1. เนื้อหาวิชา

1. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. แยกประเภทหรือการใช้งานระบบสารสนเทศ

 

2. สาระสำคัญ

ข้อมูลและสารสนเทศนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และได้มีการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2. แยกประเภทหรือการใช้งานระบบสารสนเทศ

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

   (จุดประสงค์ทั่วไป)

1.ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

2.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของข้อมูลและสารสนเทศได้

3.ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในข้อดีและข้อเสียของข้อมูลและสารสนเทศได้