1. สาระสำคัญ

          ระบบสารสนเทศที่ดีมีส่วนช่วยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างมาก ดังนั้นปัจจุบันจึงเห็นระบบสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับ

ข้อมูลในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลการเรียนที่คาดหวัง

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

2. คอมพิวเตอร์ยุคใหม่

3. ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

4. ความหมายของระบบสารสนเทศ

5. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

6. ลักษณะสารสนเทศที่ดี

7. ตัวอย่างระบบสารสนเทศในงานอาชีพ