มาตรฐานวิชาชีพ (Occupational Standard)

1.  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในชีวิตประจำวันและงานอาชีพได้

2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา สิทธิหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

3. พัฒนาตนเอง พัฒนางานอาชีพ และแก้ไขปัญหา  โดยใช้หลักการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4.  พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและสุขภาพของตนเอง  โดยใช้หลักการกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

5.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและระบบสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาระบบด้านธุรกิจ

6. วางแผนประกอบอาชีพด้านธุรกิจ โดยนำระบบงานบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตมาใช้ในองค์การ

7. จัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในองค์กรและชุมชน

8. ประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานงานอาชีพด้านอาชีพ ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน

9.  ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชา (Objectives)

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ

2. ป้อนจัดเก็บแก้ไขและตกแต่งข้อมูลใช้สูตรและฟังก์ชั่นเบื้องต้น

3. วิเคราะห์สรุปและรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (pivot table)

4. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา (Subject Standard)  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ

2. ใช้คำสั่งเครื่องมือเพื่อจัดการข้อมูล

3. สรุปจัดทำรายงานและแสดงผลข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล  การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ  การปรับแก้ไขข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตาราง การออกแบบรายงานในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลสร้างตารางสรุปสาระสำคัญ (Pivot Table)  การสร้างแมโครเบื้องต้น