จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

     1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

     2.  วิเคราะห์ จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์

     3.  ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์

     4.   จัดวางตำแหน่งภาพ และจัดวางภาพชนิดต่างๆ

     5.   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

 

สมรรถนะรายวิชา

      1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

      2.  จัดพื้นที่ จุดสนใจของภาพและการเน้น จัดวางตำแหน่งภาพ และจัดวางภาพชนิดต่างๆ ตามหลักการขององค์ประกอบศิลป์

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่างๆ