จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย

2. มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส

3. มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ 

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส

2. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่าง ๆ ตามหลักการ

3. คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์

4. พิมพ์หนังสือภายนอกและหนังสือภายในตามหลักการ

5. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ 

 

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์  เครื่องหมายการพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ การพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายในและ การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์