จุดประสงค์รายวิชา

1.       ปลูกฝังแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

2.       สามารถกำหนดเป้าหมาย และรู้หลักการเขียนแผนธุรกิจ

3.       มีเจตคติที่ดีต่อธุรกิจและการเป้นผู้ประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา

1.       เข้าใจหลักการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

2.       เข้าใจหลักการเขียนแผนธุรกิจ

3.       ประเมินผลความเหมาะสมของแผนธุรกิจ

4.เข้าใจระบบเศรษฐกิจและการตลาด

5.เข้าใจหน้าที่ขององค์ประกอบธุรกิจและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ  และนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของธุรกิจ  ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง