จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการดำเนินงานโรงแรม

2. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะการดำเนินงาน โครงสร้างบริหาร ลักษณะพิเศษ และงานขั้นพื้นฐานของโรงแรม

3. มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่ออาชีพโรงแรม

 สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม ลักษณะพิเศษและแนวโน้มของธุรกิจโรงแรมในอนาคต

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะของงานโรงแรมที่ใช้การปฏิบัติงานในอาชีพ

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจในโรงแรมปฏิบัติการอาชีพ

 คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นมา ความสำคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเภทของโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม โครงสร้างบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม