จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

      1.  มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน                       สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล

      2.  มีทักษะกระบวนการคิดและนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
          สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ใน                         ชีวิตประจำวัน

      3.  มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่
          ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล

สมรรถนะรายวิชา

      1.  ดำเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในวิชาชีพ

      2.  ดำเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ

      3.  สำรวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย

      4.  เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนด

      5.  วิเคราะห์ตำแหน่งของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กำหนด

      6.  ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล