จุดประสงค์รายวิชา            เพื่อให้

1.มีความเข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน

2.มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน

3.มีกิจนิสัยละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี สำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน

2.ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป


คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทำงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน