จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล
3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานข้อมูล
2. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามหลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน
3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และ
ความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูล
สมรรถนะของรายวิชา
1.ท่องโครงสร้างฐานข้อมูลจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุดตามกฏของโครงสร้างได้
2.บอกประโยชน์ของการแบ่งระดับข้อมูลได้
3.อธิบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระของข้อมูลได้
4.บอกกฏที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความถูกต้องของข้อมูลได้
เขียน Entity-Relationship Model ได้ และเขียน เขียน E-R Diagram
5. ท่องกฏและจำแนนการนอร์มัลไลเซซัน ได้ 3 กฏ
เขียนคำสั่งโดยใช้ภาษา SQL กับฐานข้อมูลได้
6.การยกเลิกสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้
7.ใช้คำสั่งและ ออบแจ๊ก ในการออกแบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูลมูล
8.สร้างตารางใน Access และกำหนดชนิดข้อมูลใน Acesss ได้ตามรูปแบบ
9.สร้างฟอร์มได้เหมาะสมกับชนิดของงาน
10.ออกแบบรายงานได้ตามความเหมาะสม


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกบสาขาวิชาชีพที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิฐคิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลการสรุปจัดทำรายงานการนําเสนอผลงานโครงการดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

 จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเป็นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรือพัฒนางานอชีพด้วยความรับผิดชอบ
มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูลวิเคราะห์สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ