จุดประสงค์รายวิชา

1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดีดไทย

2.   มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส

3.   มีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

4.   มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์    

 

สมรรถนะรายวิชา

1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส

2.   พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่างๆ ตามหลักการ

3.   บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ

4.   คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์

5.   ประยุกต์ใช้ทักษะการพิมพ์ดีด พิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft word

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข แป้นสัญลักษณ์  เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ  และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์