จุดประสงค์รายวิชา

       1. มีความเข้าใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

       2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ

       3. มีกิจนิสัย  มีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ซื่อสัตย์  มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

        1.แสดงความรู้เกี่ยวกับเอกสารหลักการและวิธีการบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว  ประเภทธุรกิจบริการ

        2.ปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชีการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไปผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน