จุดประสงค์รายวิชา

      1.เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการขายสินค้าและบริการ

      2.มีทักษะในการขายสินค้าและบริการ

      3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการขายสินค้าและบริการ

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานขายและบริการ  ประเภทของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า เทคนิคการขายและการบริการ บุคลิกภาพของนักขายและบริการ การเขียนบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีในงานขายและบริการ การสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจค้าปลีก