จุดประสงค์รายวิชา

      1.  เข้าใจหลักการโฆษณาและกระบวนการการส่งเสริมการขาย การสร้างสรรค์ งานโฆษณาในธุรกิจค้าปลีก

      2.  มีทักษะในการสร้างสรรค์งานโฆษณาและเลือกสื่อโฆษณาในธุรกิจค้าปลีก

      3.  มีทักษะในการวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก

      4. เข้าใจกฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก 

      5.  เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก

      6.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นการทำงานเป็นทีม และความประหยัด

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา สื่อโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย เครื่องมือการส่งเสริมการขาย ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการขาย การวัดผลและประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในธุรกิจค้าปลีก

สมรรถนะรายวิชา

             1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการโฆษณาและกระบวนการส่งเสริมการขาย การสร้างสรรค์งานโฆษณาในธุรกิจค้าปลีก

             2. เลือกสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสินค้าในธุรกิจค้าปลีก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

             3. ผลิตสื่อโฆษณาให้เหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมาย และประเภทสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีก

             4. ประเมินผลการใช้สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก

             5. เลือกรูปแบบการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก ให้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย

             6. วางแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก

             7. ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในธุรกิจค้าปลีก