จุดประสงค์รายวิชา

1.มีความเข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและที่กฎหมายกำหนด

3.มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี


สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.บันทึกบัญชีและคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร

 

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย การคำนวณ การบันทึกบัญชี การจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี การคำนวณภาษี การบันทึกบัญชี วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ